Psykosocial mottagning

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. 

Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

För att komma till psykolog eller kurator behöver du först träffa din läkare för att få en remiss.

Psykosocialt stöd för barn och unga

Riktar sig till barn och unga 0-17 år och föräldrar. Det kan röra sig om kriser, oro, nedstämdhet och stress, utagerande eller problem med kompisar och konflikter hemma, sömnsvårigheter eller problem med mat.

Hit är ni välkomna på bland annat rådgivning och information, samtalsstöd och familjesamtal.

Behövs det ytterligare hjälpinsatser så får ni hjälp med vart ni kan vända er eller bli remitterad vidare.