Patienter har rätt att få en fast vårdkontakt

För att få en överblick över hela ditt vårdbehov kan vården utse en fast vårdkontakt till dig som patient. Det görs framför allt när du som patient har många olika kontakter inom vården.

samtal om samordnad vård

Den fasta vårdkontakten hjälper dig genom att exempelvis samordna vårdens insatser, informera om vården du får, förmedla kontakter inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson till andra myndigheter som försäkringskassa eller socialtjänst.

Vården kan välja att utse en fast vårdkontakt till dig. Du kan också själv begära att få en fast vårdkontakt. Din fasta vårdkontakt kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska eller administrativ personal. Prata med din vårdcentral om du vill få en fast vårdkontakt på din vårdcentral.

Vård efter sjukhus

Om du har fått vård på sjukhus och behöver fortsatt vård när du skrivs ut, ska sjukhuset, vården utanför sjukhuset och kommunen samarbeta på ett bra sätt. Din fasta vårdkontakt ska samla dig och alla berörda till en gemensam planering. På så vis kan patienten känna sig trygg och få god livskvalitet.